Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirketin Özellikleri ve Kuruluş Amaçları

 • Whatsapp
Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirketin Özellikleri ve Kuruluş Amaçları

Anonim Şirket Nedir?

Anonim Şirket, Sermaye Şirketi olmak için gerekli olan bütün özellikleri üzerinde barındıran büyük hedefleri gerçekleştirmek için kurulan, pek çok ekonomik faaliyette yer alan, kurullarla birlikte çoğunluk esasına göre yönetilen, Menkul Kıymet çıkartabilen bir şirket türü olarak ifade edilebilir. Türk Ticaret Kanununa göre Anonim Şirketler bir unvana sahiptir. Esas sermayesi belirli paylara bölünmüştür. Bunun yanı sıra borçlarından ötürü mal varlığı ortaklarının sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye payıyla birlikte sınırlı olan şirketlerdir.

Anonim Şirketlerin İlkeleri

Anonim şirketin bazı ilkeleri bulunmaktadır. Bunlar arasında: çoğunlukilkesi,malvarlığınıkorumailkesi, teknik kadrolarca dışarıdan yönetme ilkesi, kuruluş, işleyiş, devletin ilgilenme yetkisi ve sona erme ilkesi yer almaktadır.

Anonim şirketler kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç için kurulabilir. Konusu şirkete bağlıdır. Tek ortakla Anonim Şirketler kurulabilir. Ortakların şirket alacaklarına karşı olan sorumlulukları koydukları sermaye ile sınırlıdır. Anonim şirketler aynı zamanda Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Esas sözleşme ile atanmış ya da Genel Kurul tarafından seçilmiş bir ya da daha fazla kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu yer almaktadır.

Bakanlık iznine tabii olan Anonim Şirketler de bulunmaktadır. Limited Şirketler gibi değillerdir. Bankalar, finansal kiralama şirketleri, sigorta şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, varlık yönetim şirketleri, serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler, bağımsız denetim şirketleri bakanlıktan izin almadan kurulamazlar.

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu

Genel kurul anonim şirketin karar organıdır. Genel kurul sahiplerinden teşekkül eder. Genel kurul toplantılarında en az bir tane yönetim kurulu üyesinin katılması şarttır. Bunun yanı sıra şirket denetçisi de toplantı da hazır yer almaktadır.  Yönetim kurulu da anonim şirketin bir organıdır. Ana sözleşme ile ya da genel kurul tarafında seçilmektedir. Görevde kalma süresi en fazla 3 yıldır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin şirketten pay sahibi olmaları da zorunlu bir durum değildir.

Pay sahibi dışında kalan gerçek ya da tüzel kişiler de şirkette söz sahibi olabilir. Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescili bulunan kişiyi her an değiştirebilir.

Anonim Şirketlerin Özellikleri Nelerdir?

Anonim şirket özellikleri arasında sermayesi belirli ve paylara bölünmüş şekilde olan borçlarından dolayı yalnızca mal varlığı ile sorumlu olan şirketlerdir. Pay sahipleri yalnızca taahhüt etmiş olukları sermaye ile şirkete karşı sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca anonim şirketlerin özellikleri arasında yasaklanmamış olan her türlü amaç ve konu ile kurulabilirler. Anonim Şirketler Kurumlar Vergisi mükellefidirler.

Anonim şirket özellikleri arasında şirket, kurucuların kanuna uygun olarak düzenlenmiş olan sermayenin tamamını ödemeyi şartsız ve taahütsüz kabul ettikleri sözleşme ile anonim ortaklık kurmalarında sakınca yoktur. Anonim şirket özellikler arasında bunun yanı sıra pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler bulunabilir. Anonim şirket kuruluşu için pay sahibi olan bir ya da daha fazla kurucu varlığı şarttır. Şirket tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez ya da ettiremez.

Geniş Faaliyet Alanı

Anonim Şirketleri geniş bir faaliyet alanına sahip olmaktadır. Faaliyet alanlarının ise sözleşme kapsamında yer alması gerekmektedir. Böylelikle her türlü iktisadi ve ticari faaliyeti gerçekleştirebilmesi mümkün olacaktır. Anonim şirketleri; genel kurul, denetim kurulu ve yönetim kurulu şeklinde kurulmaktadır. Halka açık olan sermaye şirketlerinin ise en alt limiti 50.000 TL olarak tanımlanmaktadır. Kuruluş şekillerine ve ortak sayısı, özelliklerine göre sınıflandırılması mümkün olmaktadır. Holding, aile şirketleri çok uluslu gibi sınıfları bulunmaktadır.

Halka Açık Anonim Şirketleri

Kayıtlı sermaye sistemine kabul edilmiş olunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin Türk lirasından aşağı olmaması da anonim şirket özellikleri arasında yer almaktadır. Kurucular, birinci fıkrada yazılı işlemi, üçüncü bir kişinin hesabına yaptıkları takdirde, bu kişi de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılır.

Söz konusu üçüncü kişi, kendisi hesabına iş gören kimsenin bildiği veya bilmesi gereken bir hususu kendisinin bilmediğini ileri süremez. Anonim şirket özellikleri arasında halka açık olmayan anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık tarafından sistemden çıkartılırlar.

Anonim Şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken maddeler
 • Şirket hesap dönemi,
 • şirketin süresi,
 • şirkette ilanların yapılma biçimi,
 • şirketin ticaret unvanı
 • merkezin bulunacağı yer
 • şirketin işletme konusu
 • kurucular ve yönetim kurulu üyelerine şirket karından sağlanacak menfaatler
 • genel kurulda bulunanların toplantıya çağırılma şekilleri
 • pay sahiplerinin taahhüt etmiş olduğu sermaye paylarının türü ve miktarı

şirket ana sözleşmesinde yer alması gerekenler arasındadır.

Kimler Anonim Şirket Kurabilir?

Tüm Gerçek ya da Tüzel Kişiler anonim şirket kurabilme hakkına sahiptir. Aynı zaman da Anonim Şirket kurma hakkına sahip olanlar anonim şirketlere ortakta olabilir. Fakat Anonim Ortaklıklar çok ortaklı olduğu gibi tek ortaklı da olabilir. Bir Anonim Şirketin ortaklarının hepsi ya da bir kısmı yabancı uyruklu da olabilir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Ani Kuruluş

Anonim şirket kuruluşu için şirket sermayesinin tamamının kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilmesi gereklidir. Tedrici kuruluşa göre daha kısa sürede kurulmaktadırlar. Yönetim kurulu üyelerinin şirket sözleşmesi hazırlayarak imzalatması ve onaylatması gerekir.

Tedrici kuruluş

Anonim şirket kuruluşu için şirketin kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilen sermayenin ¼’ünün kuruluş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kurucu ortaklar tarafından, geri kalanının ise 3 ay içerisinde eşit taksitler ile ödenmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na tabi olan bu şirketlerde kurucu ortaklar tarafından taahhüt edilen sermayenin dışında kalan sermaye tutarı halka açılarak tamamlanır.

Bir anonim şirket kurulurken, şirketin faaliyet alanının şirketin ana sözleşmesinde net olarak belirtilmesi gerekmektedir. Anonim ortaklık kanun tarafından reddi olmayan çeşitli iktisadi ve ticari iş yapma hakkına sahip olan işletmelerdir. Ticaret unvanlarının ticaret siciline tescil edilmesi de kanuni bir zorunluluk haline gelmiştir.

Anonim Şirketin Kurulabilmesi İçin Bazı Gerekli Evraklar ve Bilgiler

 • İkametgâh belgesi (E-Devlet ortaklar için)
 • Kimlik fotokopisi (ortaklar için)
 • Kira Sözleşmesi (Kira Değil ise Tapu)
 • Muhasebeci Vekâleti
 • Muhasebeci Sözleşmesi
 • Aracılık Sözleşmesi
 • Vekâleten Kuruluyor ise Kuruluş Vekâletnamesi
 • Kuruluş Dilekçeleri
 • Oda Kayıt Beyannamesi
 • Ana Sözleşme
 • İşe Başlama Bildirimi
 • Oda Kayıt Dilekçesi

Anonim Şirket Nedir? Anonim Şirketin Özellikleri ve Kuruluş Amaçları

Şirket kuruluşu için öncelikle Mali Müşaviriniz MERSİS sistemi üzerinden Şirketin Ana Sözleşmesini hazırlamalıdır. Ana Sözleşme hazırlandıktan sonra MERSİS sistemi otomatik olarak şirket için Potansiyel Vergi Numarası atamaktadır. Bu Vergi Numarası Şirketin gelecekteki vergi numarasının ilk halidir. Daha sonrasından ilgili Ticaret odasından randevu alınarak evrak teslimi ve Kuruluş İşlemlerini tamamlamak için gidilir. Ticaret odası gerekli işlemleri yaptıktan sonra şirkete ait defterlerin tasdikli hallerini şirketin sahiplerine verirler. Bunlar Yevmiye Defteri, Envanter Defteri, Defter-i Kebirdir. Birkaç gün içinde ise Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin kurulduğuna dair bilgiler yayınlanır.

Anonim Şirket Tek kişi İle Kurulur mu?

Yeni Ticaret Kanunun getirmiş olduğu yenilikler arasında yer alan tek kişinin Anonim Şirket kurabilmesidir. Eski kanuna göre Anonim Şirket kurmak için en az 5 Tüzel Kişi ya da Gerçek Kişi gerekliydi. Tek kişi ile Anonim Ortaklık kuruluşu artık ülkemiz sınırları içerisinde mümkün hale gelmiştir.

Anonim Şirketin Ortak Sayısı ve Sermayesi Nedir?

Ticaret Kanununda Tüzel Kişi, tek ortak olarak kurulan Anonim Şirketler ile çok ortaklı anonim şirket kuruluşunda bir fark yer almamaktadır. Ticaret Kanunu anonim ortaklığı şu şekilde tanımlamaktadır: Anonim şirket sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir, pay sahipleri veya sahibi sadece taahhüt ettiği sermaye payı ile şirkete karşı sorumlu olur. Tanımda da yer aldığı gibi tek bir ortak ile Anonim Şirket Tüzel Kişiliğe sahip olabilir ve ortak koyduğu sermaye ile sorumlu olmaktadır.

Anonim Şirket Kuruluşunda Kişi Sınırı Yoktur

Anonim şirket Gerçek ya da Tüzel Kişiler tarafından kurulmanın yanı sıra ortak sayısı için maksimum bir sınır yoktur. Fakat ortak sayısı eğer ki 500’ü geçerse Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabii olmaktadır. Bir şirketin ortaklarının şirket harcamalarını karşılamak amacıyla yatırılan para ya da paraya çevrilebilecek malların tamamı sermaye olarak sayılmaktadır. Anonim şirketlerde ise asgari sermaye 50.000 TL olarak ifade edilebilir. Emek gibi edinimler sermaye olarak sayılamaz.

Anonim Şirketleri Avantajları Nelerdir?

Anonim Ortaklıkta ortaklar sadece üstlenmiş oldukları sermaye borcunu yerine getirmekle yükümlüdürler. Ortaklar şirketlerin kamu için geçerli olan borçlarından sorumlu değildir. Bu durumda ortakların şahsi mal varlıklarını şirketin uğrama ihtimali olan zarar ve risklerden bağımsız hale getirmektedir. Sermaye payının devrinin noterden onay almasına gerek yoktur. Buda Anonim Şirket kuruluşunda bir avantaj sağlamaktadır.Şirket belirli şartları sağladıktan sonra borsaya katılabilir. Hisse Senedi satışı yapabilir. Tahvil satışı yapabilir.

Anonim Şirketlerin Dezavantajları Nelerdir?

Anonim ortaklık kurulması için gerekli olan sermaye minimum 50.000 TL olarak bilinmektedir. Sermayesi 250.000 TL’nin üzerinde olan anonim şirketlerin bünyesinde avukat bulundurması zorunlu bir durumdur. Genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisini bulundurmak zorunda olması anonim ortaklık dezavantajı olarak değerlendirilebilir.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir