Duran Varlıklar Nelerdir? Duran Varlıklar Hesapları Nelerdir?

  • Whatsapp
Duran Varlıklar Nelerdir? Duran Varlıklar Hesapları Nelerdir?

Duran Varlıklar Nelerdir?

Duran Varlıklar; ortaklıkların, şirketlerin veya Ticari Defterlerini bilanço usulüne göre tutma zorunluluğu olan gerçek kişilerin aktiflerinde yer alan ve 1 yıl içerisinde döngüsünü tamamlamayacağı varsayılan, bilinen ya da düşünülen varlıklardır.

Taşıtlar, Binalar, Arsalar veya bazı haklar ve buna benzeyen diğer işletmenin sahip olduğu uzun vadeli varlıklar Duran Varlıklara örnektir. Örneğin şirket yatırım yapmak veya işletmek üzere bir dükkan aldığında bu faaliyet işletmenin bilançosunda bulunan aktiflerin altında yer alan 2 ile başlayan Duran Varlıklar alt hesabına kayıt edilerek geçici vergi dönemlerinde amortisman ayrılarak yavaş yavaş gider yazılır.

Duran Varlıkların Özellikleri Nelerdir?

Duran Varlıklarda ilk özellik 1 yıldan kısa süre içerisinde nakde dönüştürülme durumu ile alakalıdır. 1 yıldan daha kısa bir zaman dilimi içerisinde nakde dönüştürülmesi düşünülen varlık teknik olarak Duran Varlık sayılmaz. Bir malın veya her hangi bir edimin duran varlık sayılabilmesi için şirketin aktif değerleri arasında bulunması gerekir.

Bunu takip eden diğer bir özelliği ise istendiği zaman paraya dönüştürülüyor olmamasıdır. Elbette her zaman bu süre 1 yılı geçmek zorunda değildir. 1 yıl içerisinde araba alınıp aynı araba bir süre sonra satılabilir. Pratik olarak bu durum gerçekleşmiş olsa dahi bu tür somut varlıklar her zaman Duran Varlık niteliği taşır. Örneğin Araç alım satım faaliyetleri ile iştigal etmeyen bir şirket araba aldığında bu aracın yevmiye kaydı 254 numaralı hesapta izlenmelidir.

Dönen Varlıklar ile Duran Varlıklar Arasındaki Fark Nedir?

Bilindiği üzere Dönen Varlıklar işletmenin kısa süre içerisinde varlığını nakde çevirebilmesi ile doğrudan alakalıdır. Duran Varlıklarda bu durum tam tersi olarak düşünülmelidir. İşletme kısa süre içerisinde nakde dönüştüremeyeceği varlıklarını Bilançonun 2 numara ile başlayan hesap kalemlerinin altında takip etmesi gerekir. Arsalar, Binalar, Uzun Vadeli Yatırımlar, Haklar, Özel Maliyetler, Uzun Vadeli çek ve senetler bunlara birer örnektir.

Duran Varlık Grubundaki Hesap Kalemleri Nelerdir?

22- Ticari Alacaklar

220 Alıcılar Hesabı
221 Alacak Senetleri Hesabı
222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (-)
226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
229 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

İşletmenin veya şirketin uzun vadeye düşen ticari alacaklarından ileri gelen bir Duran Varlık Grubudur. Buradaki hesap gruplarında uzun vadede tahsil edilmesi gereken alacaklar ile alakalı hesaplar yer almaktadır.

23- Diğer Alacaklar

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı
232 İştiraklerden Alacaklar Hesabı
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı
235 Personelden Alacaklar Hesabı
236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı
237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-)
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

Ticari alacak sayılmayan, konusu diğer olan, yani işletmenin faaliyetleri dışarısında kalan kazanç veya gelirlerden kaynaklanan alacaklar ile doğrudan alakalı olan Duran Varlık Grubudur. Tek farkı işletmenin faaliyet konusu dışarısında sayılan kazanç ve gelirlerden doğan alacaklardır.

24- Mali Duran Varlıklar

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
242 İştirakler Hesabı
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)
244 İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri Hesabı (-)
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
248 Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)

İşletmenin başka şirketler işletmeler ile yapmış oldukları bazı ortaklıklar olabilir. Böyle bir yatırım yapıldığında veya bazı iştiraklere sahip olduğu zaman 24 numaralı Duran Varlık Hesap grubunda kayıtlar izlenmelidir.

25- Maddi Duran Varlıklar

250 Arazi ve Arsalar Hesabı
251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı
252 Binalar Hesabı
253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı
254 Taşıtlar Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı
259 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

Burada isimlerinden de anlaşılacağı gibi Maddi Sayılabilecek yani Somut Duran Varlık Kalemleri yer almaktadır. Örneğin bir araç alındığı zaman 254, bir telefon alındığı zaman 255 veya bir bina satın aldığı zaman 252 numaralı hesaplara kayıt etmek doğru hareket olacaktır.

26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

260 Haklar Hesabı
261 Şerefiye Hesabı
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı
264 Özel Maliyetler Hesabı
267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı
268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)
269 Verilen Avanslar Hesabı

Somut bir nitelik taşımayan fakat Duran Varlık niteliği taşıyan kıymetlerin bazıları bu hesaplarda izlenir. Örneğin herhangi bir hak satın alındığı zaman bu işlemin yevmiye kayıtlarını 260 numaralı hesapta izlemek gerekmektedir.

27- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

271 Arama Giderleri
272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
278 Birikmiş Tükenme Payları (-)
279 Verilen Avanslar

28- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı
281 Gelir Tahakkukları Hesabı

Bir yıldan daha uzun süren gelir tahakkukları veya gelecek yıllara ait yapılmış giderler bu hesaplarda izlenmelidir. Örneğin süresi 1 yıldan uzun bir poliçe mevcut ise poliçenin süresine göre ilk 1 yıl 180 numaralı hesapta geriye kalan dönemler 280 numaralı hesapta incelenerek vade 1 yılın altında indikçe 280 den 180’e kalemler çekilmelidir. Çünkü artık kısa vadeye düşmüş olur.

29- Diğer Duran Varlıklar

291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı
292 Diğer KDV Hesabı
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı
295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı
297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir