Emek ve Ücret İlişkisi Nedir? Nominal Ücret, Reel Gelir ve Emek Arzı

  • Whatsapp
Emek ve Ücret İlişkisi Nedir? Nominal Ücret, Reel Gelir, Emek Arzı

Emek ve Ücret

Emek ve Ücret ikilisinin birlikteliği çok eskiye dayanmaktadır. Emek, mal ya da hizmetlerin üretimini gerçekleştirebilmek için üretim sürecinde bireylerin bedensel ve zihinsel çalışmalarını ifade eder. Bireyler, üretime yaptıkları bu katkı karşılığında Ücret elde ederler. Elde edilen bu ücretin her hangi bir para birimi cinsinden ifadesi Nominal Ücret kavramıyla açıklanır.

Nominal Ücret Nedir?

Örneğin, bir işçinin aylık ücreti 900 lira denildiğinde, o işçinin Nominal ücreti ifade edilmiş demektir. Emek faktörünün elde ettiği bu ücretler her zaman sabit kalmaz. Genellikle mal ya da hizmet fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak Nominal Ücretler de artırılır. Ancak fiyatlardaki ve Nominal ücretteki artış oranı genelde aynı olmaz.

Dolayısıyla bireylerin satın alma gücü değişir. Bireylerin satın alma gücü reel gelir kavramı ile açıklanır. Reel Gelir, bireylerin Nominal gelirleriyle satın alabildikleri mal ya da hizmet miktarını ifade eder.

Emek Talebi Nedir?

Emek talebi, türevi olan talep kavramı ile ifade edilir. Emek talebi, hangi mal ya da hizmetlerin üretiminde kullanılıyor ise o mal ve hizmet piyasasındaki talebe bağlıdır. Mal ya da hizmetlerin talebinde bir artış meydana geldiğinde, üreticiler, bu talep artışına karşılık verebilmek amacıyla diğer faktörler ile birlikte Emek Faktörünü de talep ederler.

Firmaların ne kadar emek talep edecekleri kısa ya da uzun dönemdeki dengeleri ile ilgilidir. Firmalar, emek talebinde bulunurken Marjinal Hasılat ve Marjinal Maliyet eşitliğine bağlı kalacaklardır. Yani bu eşitliği sağlayana kadar emek talebinde bulunacaklardır. Emeğin Marjinal Hasılatı, Emeğin Marjinal maliyetinden büyük olduğu sürece, firma emek talebinde bulunmaya devam edecektir. Yani emek talebinde firma kararı belirleyicidir.

Emeğin Marjinal Hasılatı

İlave olarak üretim sürecinde kullanılan her bir birim emek unsurunun toplam hasılata yaptığı katkıdır.

Emeğin Marjinal Maliyeti

İlave olarak kullanılan her bir birim emek unsurunun toplam maliyette meydana getirdiği artışı ifade eder.

Firmalar, emeğin Marjinal hasılatı arttıkça emek talebini artırır, emeğin Marjinal hasılatı azaldıkça da emek talebini azaltırlar. Emeğin Marjinal hasılat eğrisi aynı zamanda firmanın emek talep eğrisidir.

Grafik 1: Emek Talebi

Grafikte yatay eksen çalıştırılan işçi sayısını yani istihdam düzeyini, dikey eksen de ücreti göstermektedir. ETE, emeğin talep eğrisidir. Ücretin artması girdi maliyetlerinin artmasına, ücretin azalması da girdi maliyetlerinin azalmasına sebep olur. Emek talep eğrisi, negatif eğimli bir eğridir. Çünkü çalıştırılan işçi sayısı arttıkça Marjinal hasılat azalır.

Sonuçta firmalar, bazı dönemlerde farklı gerekçeler ile üretim miktarlarını artırma ya da azaltma yollarına başvurabilirler. Üretim miktarlarının artırılması ya da azaltılması da emek talebini aynı yönde artırıcı ya da azaltıcı etki yapacaktır.

Emek Arzı Nedir?

Emek talebi firmaların kararlarına bağlı iken emek arzı da emek sahiplerinin kararlarına bağlıdır. Emek sahipleri ya bir yerde çalışacaklardır ya da zamanlarını boş geçireceklerdir. Emek sahiplerinin bu tercihleri genelde ücrete bağlıdır. Ücretlerde bir artış meydana geldiğinde emek arzı da artacaktır. Ancak bu emek arzındaki artış belirli bir ücret düzeyine kadar sürecektir.

Belirli bir ücret düzeyine ulaştıktan sonra emek arzı da azalmaya başlayacaktır. Ücretlerin artması, çalışanların gelirlerinin artması demektir. Gelir seviyeleri artan işçiler, hem mal ve hizmet taleplerini artıracaklar hem de daha fazla boş zaman geçirmek isteyeceklerdir. Belirli bir ücret düzeyinden sonra emek arzının azalması da bundan dolayıdır.

Grafik 2: Emek Arzı

Grafikte dikey eksen ücret düzeyini, yatay eksen de emek miktarını göstermektedir. EAE eğrisi, emeğin arz eğrisidir. Emek arzı, grafikteki A noktasına kadar ücretler arttıkça artacaktır. A noktasından sonra ücretler artsa da emek arzı azalacaktır. O1 ücret düzeyinde E1 kadar emek arzı söz konusu iken O2 ücret düzeyine kadar emek arzı da artmış ve E2 kadar olmuştur. Ücret O3 seviyesine ulaştığında ise emek arzı E2 ‘den E3 ‘e gerilemiştir. A noktasından sonra ücretler artsa da emek arzı azaldığı için emek arz eğrisi bükümlü bir hale gelmiştir.

Olumlu Yönelim

Grafikteki O2 ücret düzeyine kadar çalışanlar açısından zamanı boş geçirmek yerine çalışmak daha cazip olacaktır. Bu tercih ikame etkisi olarak adlandırılır. O2 ücret düzeyinden sonra bireyler için çalışmak yerine boş zaman geçirmek daha cazip hale gelecektir. Çünkü bireyler belirli bir gelir standardına ulaşmışlardır. Emek arz eğrisinin A noktasından sonra geriye doğru bükülmesi, bireylerin kendilerine boş zaman ayırma tercihlerinin öne çıktığını gösterir. Bireylerin bu eğilimi de gelir etkisi olarak adlandırılır.

Emek ve Ücret Piyasasında Denge Nedir?

Emek piyasasında, emek arz eğrisi ile emek talep eğrisinin kesiştiği noktada piyasa dengesi sağlanmış olur.

 Grafik 3: Emek ve Ücret Piyasasında Denge

Grafikte dikey eksen ücret düzeyini, yatay eksen de emek miktarını göstermektedir. EAE eğrisi emek arz eğrisi, ETE eğrisi emek talep eğrisidir. Bu iki eğrinin kesiştiği D noktası emek piyasasındaki denge noktasıdır. Bu noktada O1 ücret düzeyinde E1 kadar emek alınıp satılmaktadır. O1 denge ücret düzeyini, E1 de denge emek miktarını ifade etmektedir.

Eğer ücretler, denge ücret düzeyinin altına düşerse, örneğin, O2 seviyesine inerse KL aralığı kadar emek talebi fazlalığı söz konusu olacaktır. Eğer ücretler, denge ücret düzeyinin üzerine çıkarsa bu kez de MN aralığı kadar emek arzı fazlalığı söz konusu olacaktır.

 

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir