Finansman Gider Kısıtlaması Nedir? Finansman Gider Kısıtlamasından Kimler Muaf

  • Whatsapp
Finansman Gider Kısıtlaması Nedir? Finansman Gider Kısıtlamasından Kimler Muaf

Finansman Gider Kısıtlaması Nedir?

Finansman Gider Kısıtlaması kabaca tarif etmek istersek, isminden de anlayacağımız üzere bir işletmenin giderlerinin bir kısmının gider olarak nitelendirememesidir. Yani bir işletmenin kendisine kâr sağlamak amacıyla katlandığı giderlerin bir kısmını yevmiye kayıtlarında gider olarak gösterememesidir.

Yabancı kaynaklarının öz kaynakları geçtiği işletmelerde aşan bölüme özel sınırlandırılmış olmak üzere Yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’ununu aşmaması kaidesiyle olan kısım KKEG (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) olarak kabul edilmiştir.

Finansman Gider Kısıtlamasının Tarihi

İlk olarak 1994-2004 yılları arasında uygulanmış olan Finansman Gider Kısıtlaması 2013 yılından itibaren tekrar Türkiye Cumhuriyeti’nin vergi sistemine adı yazılmış, 2021 yılından itibaren de uygulamaya konulmuştur.

Finansman Gideri Nedir?

Finansman Gideri; yabancı kaynağın kullanım süresine göre ortaya çıkan her türlü faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, Faktöring kuruluşlarına verilen Iskonto bedelleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurları anlamına gelir.

Yabancı Kaynaklar: İşletmelerin belirli bir vade sonunda geri ödenmek üzere sağladığı kaynakların tümüne yabancı kaynaklar denir. Muhasebede bu hesapları 3-4 No’lu bilanço kalemlerinde yer almaktadır. İsimleri ise Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardır.

Finansman Gider Kısıtlamasından Kimler Muaf Tutuluyor?

  • 4632 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan emeklilik şirketleri,
  • 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan Türkiye’de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri ve finansal holding şirketleri,
  • 5684 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan sigorta ve Reasürans şirketleri,
  • 6361 sayılı Kanun kapsamında yer alan sözleşmelere uygun olarak faaliyette bulunan finansal kiralama, Faktöring ve finansman şirketleri ile 6362 sayılı Kanun kapsamında sermaye piyasası faaliyetinde bulunan kurumlar
  • 6362 sayılı Kanun kapsamında sermaye piyasası faaliyetinde bulunan kurumlar Finansman Gider Kısıtlamasına tabi tutulmayacaklardır.

Finansman Gider Kısıtlaması Ne Zaman Uygulanacak?

2021 yılının ilk geçici vergi dönemi itibari ile uygulamaya konulmuş oldu. Yabancı Kaynak, Öz Kaynak karşılaştırmasında hesap döneminin son günü Finansman Gider Kısıtlaması öncesi çıkarılacak bilançolar esas alınacaktır.

Finansman Gider Kısıtlamasını Hesaplarken Dikkate Alınmayacak Unsurlar Nelerdir?

Hesaplama yapılırken yatırım maliyetine eklenen finansman giderleri dikkate alınmayacaktır. Teminat mektubu komisyonu gibi yabancı kaynak kullanımına bağlı olmayan gider ve maliyetler ile kredi sözleşmeleri nedeni ile ödenen damga vergisi gibi yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak ortaya çıkmayan gider ve maliyetler kısıtlamaya kapsamında değerlendirilmeyeceği açıklanmıştır.

01.01.2013 tarihinden önce yapılmış olan borçlanmalar da Finansman Gider Kısıtlaması uygulaması dışında değerlendirilecektir.

Finansman Giderleri ve Finansman Gelirleri

Finansman giderlerinin yanı sıra onunla birlikte finansman gelirleri de elde etmiş ve kısıtlama kapsamında bulunan işletmelerin gelir ve giderlerini birbirleriyle karşılaştırma yöntemi ile netleştirmeleri mümkün değildir.

Bu kuralın bir istisnası ise şu şekilde: Aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşturulan kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılacak; bu kaynağa ilişkin net kur farkı gideri doğması halinde bu tutar gider kısıtlamasında dikkate alınacaktır.

Grup Şirketlerine Aktarılmış Kredilerde Gider Kısıtlamasını Kim Uygulamaya Koyacak?

Gider kısıtlaması kapsamında bulunan işletmelerce banka ve benzeri kurumlardan alınan kredilerin, bu işletmelerin üzerinde herhangi bir finansman yükü kalmaksızın grup şirketlerine gönderilmesi halinde bu kredilere ilişkin finansman gideri krediyi devralan ve fiilen kullanan işletme bünyesinde Finansman Gider Kısıtlaması uygulamasına tabi bulunacaktır.

Vergi Kanunlarında Kabul Edilmeyen Diğer İndirimler İle İlgili Gider Kısıtlaması Nasıl Uygulanacak?

İşletmenin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara dair faiz ve kur farkı gibi giderleri örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağılımı veya binek otomobillerde gider kısıtlaması uygulaması nedeni ile KKEG (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) olarak kabul edilmiş kısım Finansman Gider Kısıtlamasına tabi tutarın hesabında dikkate alınmayacağı açıklanmıştır.

Yıllara Sâri İnşaat İşleri İle Uğraşanlar Finansman Gider Kısıtlamasını Nasıl Uygulamaya Koyacak?

Yıllara sâri inşaat işleri ile uğraşanlar Finansman Gider Kısıtlamasını işin bittiği yani kâr veya zararın tespit edildiği yıl kazancının hesaplanmasında uygulayacaklardır. Birden fazla inşaat ve onarma işleminin birlikte yapılması veya bu işlerin yanı sıra başka işlerin de uygulanması halinde yapılan finansman giderlerini, hangi yılın kâr veya zarar tutarının tespitinde dikkate alınıyorsa o yılda gider indirim kısıtlamasına konu edilecektir.

Adi Ortaklıklarda Finansman Gider Kısıtlaması

Finanman Gider Kısıtlaması uygulamasında adi ortaklıklar, ortaklığı oluşturan ortaklardan ayrı bir birim olarak değerlendirilecektir. Başka bir deyişle adi ortaklıklarda Finansman Gider Kısıtlaması ortaklık bünyesine hesaplanacak daha sonrasında hisselerine oranında ortakların beyanlarına yansıyacaktır.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir