Kötü Niyet Tazminatı Nedir? Kötü Niyet Tazminatı Hangi Durumlarda İstenir?

 • Whatsapp
Kötü Niyet Tazminatı Nedir? Kötü Niyet Tazminatı Hangi Durumlarda İstenir?

Kötü Niyet Tazminatı Nedir? Kötü Niyet Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

4857 sayılı iş kanununun 17. maddesine göre kötü Niyet Tazminatı iş güvencesinden yararlanamayan işçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesinin hukuki yaptırımıdır. Bu Tazminat işçinin hiçbir zararı olmasa da götürü nitelikte bir tazminat olduğundan koşulları oluştuğunda ödenmesi gereken bir tazminat türüdür.

Kötü Niyet Tazminatından Yararlanabilmek İçin Ön Şartlar

Kötü Niyet Tazminatı alabilmek için diğer Tazminat türlerine göre bazı ön şartları bulunur. Yasalar da kötü niyetin sınırları belirtilmediği için uygulama esnasında kötü niyet belirlenmektedir. Bu Tazminata hükmedilmesi için gerekli şartlar;

 • İşçinin iş güvencesinden yararlanmaması,
 • İşçinin iş sözleşmesinin Belirsiz Süreli olması
 • İşverenin iş sözleşmesini kötü niyetli olarak fesih etmesi

Gerekmektedir. Adı üzerinde Kötü Niyetten oluşan bir tazminat çeşididir ve bu tazminat çeşidine her türlü kötü niyet konu olabilir. İşverenin, işçinin zaaflarından faydalanarak onun iyi niyetini suiistimal etmesi durumudur. Kötü Nıyet Tazminatı davası yaklaşık 1 sene içerisinde sonuçlanmaktadır. Fakat İstinaf Mahkemeleri kurulması için uzun süren temyiz incelemeleri kısmen sonlandırılmıştır. Bu durumda ise ortalama 2 yıl içerisinde sonuçlanabilmektedir. Kötü Niyet Tazminatında görevli mahkeme İş Mahkemesi yetkili mahkeme ise davalı işverenliğin bulunduğu yer mahkemesidir.

Kötü Niyet Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İhbar Tazminatı Süreleri ile ilişkili bir biçimde düzenlenmiştir. Örneğin nasıl ki 6 aya kadar çalışılan bir işyerinde 2 hafta ihbar hakkı elde ediliyorsa, Kötü Niyet Tazminatını hesaplama için de bu rakamları 3 ile çarpmak gereklidir. Kötü niyet tazminatı hesaplaması şu şekildedir: Brüt kötü niyet tazminatı = Günlük giydirilmiş ücret * (Bildirim süresi gün sayısı * 3)

Örnek vermek gerekirse;

 • Kıdemi 6 aya kadar olanlar için 2 hafta * 3 = 6 hafta
 • Kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için à 4 hafta * 3 = 12 hafta
 • Kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için à 6 hafta * 3 = 18 hafta
 • Kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için 8 hafta * 3 = 24 hafta

Kötü Niyet Tazminatı Hangi Hallerde İstenir?

Bir sözleşmenin fesih edilmesinin Kötü Niyet olarak değerlendirilmesi için gereken bazı genel şartlar bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse bir işçi, işverenin aleyhine dava açmasıyla birlikte işten çıkarılması Kötü Niyet Tazminatını ortaya çıkarır. Bu tazminatı alabilmek için aşağıda verilen durumlar ve iş akdinin gerçekleşmiş olması gerekir:

 • Bir işçinin sendikaya üye olması
 • İşçinin yasal haklarını talep etmesi
 • Kadın işçinin doğum iznine çıkması
 • İşçinin kanundan doğan hakkından dolayı işten fesih edilmesi
 • Çok sayıda işçinin çıkarılarak yerine başka işçilerin alınması
 • İşçinin evli ya da bekâr olmasına dair ayrımcılık yapılması
 • İşverenin işçiye ırk, renk ya da cinsiyet ayrımı yapması
 • İşçinin işvereni şikâyet etmesi

Kötü Niyet Tazminatı Ne Zamana Kadar İstenebilir?

Kötü Nıyet Tazminatı feshe bağlı olarak işçinin alacakları arasındadır. İşveren ihbar süresini tanıyarak işçisini işten çıkartma hakkına sahip olsa bile iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyum sağlaması da zorunlu bir durumdur. Zaman aşım süresi Kötü Niyet Tazminatında 5 yıl olarak belirtilmiştir. Bu süre kötü niyetle yapılan feshin öğrenildiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Kötü Niyet Tazminatı İhbar Tazminatının Kaç Katıdır?

İş güvencesi hükümlerinden yararlanamayan Belirsiz Sürede Sözleşmeli çalışan işçilerin iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanarak sona erdiği anlarda bildirim süresinin üç katı tutarında Kötü Niyet Tazminatı ödenmesi gerekmektedir. İş Sözleşmesinin kötü niyetli feshi durumunda bildirim şartına uyuluyorsa kötü niyetli fesih için tazminat verilir. Aynı zamanda fesih için bildirim şartlarına uyulmadığı durumda ise İhbar Tazminatı ödenmesi gerekmektedir. İhbar Tazminatı ile tamamen bağımsızdır. İhbar Tazminatını ödemek, Kötü Niyet Tazminatını ortadan kaldırmamaktadır.

İşveren Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir Mi?

4857 sayılı kanunun 17/6. maddesine göre;

“İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu kanunun 18, 19, 10 ve 21. maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18. Maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 10 ve 21.maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.” Yani 4857 sayılı kanunun 17/6. maddesine göre işveren işçiden bu tazminatı isteyemez.

İspatlamak Zorunlu Mudur? Nasıl İspatlanabilir?

Kötü Niyet Tazminatından yararlanabilmek için öncelikle bunu kanıtlamak zorunlu bir durumdur. Bunu şahitler ile ya da daha farklı yollarla kanıtlamak gereklidir. Bu kanıtlar tamamen inandırıcı ve doğrusal yönde olmalıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi belirttiği ifadeye göre şu şekildedir:

“Kötü Niyet Tazminatında ispat işçiye ait bir durumdur. Kötü niyet tazminatının ispatı için ispatı için davacının hizmet akdinin siyasi nedenle fesih olunduğunun ve yerine başka işçilerin alındığının işveren kayıtları da getirtilmek suretiyle inandırıcı delillerle kanıtlanması gerekir.”

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir