Ortaklar Pay Defteri Nedir? Ortaklar Pay Defteri Nasıl Tutulur?

 • Whatsapp
Ortaklar Pay Defteri Nedir? Ortaklar Pay Defteri Nasıl Tutulur?

Ortaklar Pay Defteri Nedir?

Ortaklar Pay Defteri, Şirket ortakları tarafından kullanılan ticari defter türlerinden birisidir. İş dünyasının gerekli niteliğinde olan pay defterini tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ortaklar Pay Defteri Limited ve Kollektif şirketlerin ortaklık şeklini barındırarak işletmenin yapısı hakkında bilgi verir.

Günümüzde iş dünyasında çeşitli evraklar ile işlemler yürütülür. Bu evrakları kayıtlarının yapılması gereklidir. İşlem gören bu kıymetli evrakların en az 10 yıl saklanıyor olması kanunlarda açıkça belirtilmektedir. Önemli evraklar yalnızca faturalar, makbuzlar, dekontlar ya da beyannameler değildir. Bazı tutulması zorunlu olan ticari defterler ve tutulması zorunlu olmayan ticari defterler de belirli süreler boyunca saklanması gereklidir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirketler

Sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde, şirket ortaklarının paylarını gösteren deftere Ortaklar Pay Defteri denilmektedir. Pay Defteri Türk Ticaret Kanununun defter tutma yükümlülüğü başlıklı, 64. Maddesi gereğince ticari defter olarak kabul edilmektedir.

Her tacir ticari defter tutmak ve ticari defterlerine iktisadi ve malı durumunu, borç ve alacak ilişkisini ve hesap dönemi içinde gerçekleşen tüm işlemlerini, Türk Ticaret Kanunu’na göre açıkça belirtmek zorundadır. Ortaklar Pay Defteri, işletmenin ortaklarının paylarının durumunu açıkça belirtir şekilde ve yeterli bilgileri barındırır biçimde tutulmalıdır. Bu şekilde bir işletmenin durumu ve faaliyetleri hakkında bilgi edilebilir. Böylece işletme izlenebilmektedir.

Ortaklar Pay Defteri  Özellikleri Nelerdir?

Ortaklar Pay Defteri Türk Ticaret Kanunun 64. Maddesi gereğince ticari bir defter olarak kabul edilmektedir. Ortaklar Pay defterini tutan şirket yöneticisi, şirketin mali müşaviri ya da şirket yetkilisi payları ticaret sicil odasında tescil edildiği gibi beyan etmek zorundadır. Defterler, üçüncü kişilere beyan etmek ve inceleme yapılmak istendiğinde sunulmak üzere tutulur.

Böylelikle işletmenin her türlü mali ilişkisi defter üzerinden tespit edilmektedir. Pay defteri tasdike tabii bir defterdir. Pay Defteri, yeterli yaprak sayısı bulunmak kaydı ile faaliyet dönemlerinde açılış onayı alınmadan kullanılmaya devam edilebilir. Ticaret şirketlerinin, ticaret siciline tescili sırasında defterin açılışı ticaret müdürlükleri tarafından da onaylanabilir.

Pay Defteri kayıtları Türkçe tutulmak zorundadır. Kısaltma, harf ve sembollerin anlamları açıkça belirtilmelidir. Defterlerde bir yazım önceki içeriği belirlemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Pay Defterine kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı olduğu anlaşılmayan kayıtlar yapılamaz.

Pay Defterinde İçermesi Gereken Bilgiler Nelerdir?

Pay Defteri Muhteviyatı bakımından birçok bilgiyi barındırması gerekir. Ancak bu şekilde şirketin ortaklık yapısı ile ilgili doğru sonuçlar kayıt edilmiş olur. Pay Defterinde olması gereken bilgiler ve özellikler şu şekildedir;

 • Pay sahibinin adı soyadı unvanı
 • Pay sahibinin iletişim bilgileri
 • İntifa hakkı sahiplerinin adı soyadı unvanı
 • İntifa hakkı sahip oldukları paylar
 • İntifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri
 • Payın nominal değeri
 • Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar
 • Payın Tertibi
 • Payın edinme tarihi
 • Deftere kayıt tarihi
 • Payın senede bağlı olup olmadığı ve türü
 • Payın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar

Ortaklar Pay Defterinde bulunması gereken bilgilerdir. Bu bilgiler ışığında ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmış olan hisse devirleri de işleme alınarak şirketin ortaklık yapısı hakkında bazı bilgilere sahip olunabilir.

Ortaklar Pay Defteri Tutmak Zorunlu mudur?

Tüzel kişilerin tacir olmaları durumunda, anonim ve limited şirketlerinin, Türk Ticaret Kanununun 66. Maddesinin birinci Fıkrasının, birinci bendinde sayılan defteri kebir, envanter defteri, yevmiye defteri gibi ortaklar pay defterinin de tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Tacir olarak kabul edilen her kişi, defteri tutmak ve defterde ticari işlemleriyle ilgili mali bilgileri kanuna göre açıkça belirtmek zorundadır.

Ortaklar Pay Defteri Tasdiki  Yaptırılır mı?

Ticarî defterlerinin ilk kullanımı ve kullanılmadan önce ilk tasdikinin yapılması gerekir. Türk Ticaret Kanununa göre, tüm limited şirketler Pay Defteri tutmak zorundadır. Ortaklar Pay Defterinde yeterli sayfa bulunması halinde, izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış dönemlerine bakılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle pay defterinde açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Ortaklar Pay Defteri Nasıl Tutulur?

Ortaklar pay defterine bilgi girişi yapılırken oldukça dikkatli şekilde hareket edilmesi gerekir. Pay defteri tutulması gereken ticari defterlerden birisi olduğu için titizce davranmak gerekir. Bir Pay Defterinde;

 • Üye kayıt numarası
 • Adı Soyadı
 • Kimlik Numarası
 • Baba Adı
 • Memleketi
 • Doğum Tarihi

Gibi bilgilerin yazdığı kısım sol üst köşede yer almaktadır.

 • Üyeliğe giriş tarihi
 • Mesleği ve İş Adresi
 • İkametgah Adresi
 • Üyelikten çıkış tarihi

gibi bilgilerde sağ üst köşede yer almaktadır.

Ortaklar Pay Defteri Nedir? Ortaklar Pay Defteri Nasıl Tutulur?

Bu bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması gereklidir. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra, sayfanın orta alt kısmında büyük bir tablo yer almaktadır. Tablonun içinde yer alan, iştirak tablosu, düşünceler ve üyeye yapılan ödemeler yer almaktadır. İştirak tablosunun içinde;

 • Hisse adedi,
 • Beher hissesinin değeri,
 • Beher hissesinin tutarı,
 • Yazıldığı Tarih
 • Verilen makbuzun tarihi
 • Verilen makbuzun numarası
 • Üyenin imzası

Hissenin devrine ilişkin bilgiler yer alması gereklidir. Tablonun orta kısmında düşünceler bulunmaktadır. Üyeye yapılan ödemeler kısmında, Beher hisseye düşen kar miktarı, Üyenin hisse kârına düşen miktar, Ödeneceği Tarih, Üyenin imzası ve bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler tek tek doldurularak Ortaklar Pay Defteri tamamlanmış olunur.

Ortaklar Pay Defteri Yanlış Yazıldığında ne Yapılmalıdır?

Pay Defteri eğer el ile yazılıyorsa, yanlış yapılan yazılar silinmek istendiğinde dakstil gibi beyaz mürekkepler kullanılmaz. Yanlış yazılan yazının üzerine aynı kalemle ince bir çizgi çekilerek hem yanlışlık belirtilmiş, hem de alttaki yazı okunuyor durumda bırakılmış olunur.

Related posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir